مجله گیفت فا

بهترین نشانه های (Crosshairs) ولورانت + کدهای آنها

بهترین نشانه های (Crosshairs) ولورانت + کدهای آنها

اگر میخواهید از همان نشانه هایی (Crosshairs) استفاده کنید که بهترین بازیکنان دنیا مثل Tenz استفاده میکنند، پیشنهاد میکنیم این پست را تا انتها مطالعه کنید و کراس هیر بازیکن های مختلف را امتحان کنید تا بهترین نشانه ای که با آن راحت هستید را پیدا کنید.

نشانه های بازی ولورانت در تنظیمات این بازی از کدهایی تشکیل شده است  که حفظ کردن آن تقریبا غیرممکن است و بهترین راه کپی کردن آنها و جایگذاری کد کپی شده در تنظیمات بازی است. شما میتوانید کدهایی که ما از بهترین تیم ها و بازیکنان برای شما جمع آوری کردیم را در این پست مشاهده کنید.

کد نشانه cNed

0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه L1NK

0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه Shroud

0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه Wardell

0;s;1;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1

کد نشانه تیم 100 Thieves

 •  Asuna : 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • Hiko : 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0

کد نشانه تیم DRX

 • DRX stax : 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • DRX Rb : 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
 • DRX Zest : 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
 • DRX BuZz : 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • DRX MaKo : 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه تیم Edward

 • Edward Life : 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.86;o;1
 • Edward Haodong : 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1
 • Edward nobody : 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0
 • Edward CHICHOO : 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه تیم Fnatic

 • Fnatic Alfajer  0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1
 • Fnatic Boaster :  0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
 • Fnatic Enzo  0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8
 • Fnatic Mistic : 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • Fnatic Magnum : 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;z;3;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0;S;c;1;s;0.762;o;1
 • Fnatic Derke : 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1

کد نشانه تیم FPX

 • FPX ANGE1 : 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • FPX ardiis : 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
 • FPX SEIDER : 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.823;o;1
 • FPX Shao : 0;P;h;0;f;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
 • FPX Zyppan : 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0

کد نشانه تیم The Guard

 • The Guard neT : 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0
 • The Guard valyn : 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
 • The Guard trent : 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0
 • The Guard Sayaplayer : 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1
 • The Guard JonahP : 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه تیم KRÜ

 • KRÜ NagZ : 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
 • KRÜ Klaus : 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0
 • KRÜ Mazino : 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • KRÜ delz1k : 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • KRÜ keznit : 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0

بیشتر بخوانید : آموزش ولورانت

کد نشانه تیم Leviatan

 • Leviatan adverso’s code: 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • Leviatan Shyy’s code: 0;P;o;0;0b;0;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0
 • Leviatan kiNgg’s code: 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • Leviatan Melser’s code: 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • Leviatan Tacolilla’s code: 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75

کد نشانه تیم Liquid

 • Liquid Jamppi : 0;s;1;P;h;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0.502
 • Liquid Nivera : 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;0.5
 • Liquid ScreaM : 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1
 • Liquid Soulcas : 0;s;1;P;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.762

کد نشانه تیم OpTic

 • OpTic crashies : 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • OpTic FNS : 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0
 • OpTic Marved : 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • OpTic Victor : 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
 • OpTic yay : 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

کد نشانه تیم Paper Rex

 • Paper Rex Jinggg : 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5
 • Paper Rex mindfreak : 0;P;c;1;o;0.723;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • Paper Rex f0rsakeN : 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1
 • Paper Rex Benkai : 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0
 • Paper Rex d4v41 : 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

بیشتر بخوانید : کاهش پینگ ولورانت

کد نشانه تیم Sentinels

 • Sentinels Dapr : 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0
 • Sentinels ShahZaM : 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0
 • Sentinels Sick : 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1t;0;1a;0.379
 • Sentinels TenZ : 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1

کد نشانه تیم XSET

 • XSET AYRIN : 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • XSET BcJ : 0;s;1;P;c;5;o;0.116;f;0;m;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
 • XSET Cryo : 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
 • XSET dephh : 0;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
 • ZSET zekken : 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0

نحوه ی استفاده از کدهای crosshair

برای استفاده از این کدها شما باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

 • از منو بازی وارد قسمت settings شوید.
 • Crosshair را انتخاب کنید.
 • روی دکمه ی Import Profile Code کلیک کنید.
 • کد مورد نظرتون رو کپی کنید و در قسمت مشخص شده جایگذاری کنید.
 • روی Import کلیک کنید.

بعد از این مراحل نشانه ی شما مطابق کدی که کپی کردید خواهد شد.

جمع بندی

در این پست نشانه ی بسیاری از بهترین بازیکنان حال حاضر ولورانت رو گرد آوری کردیم ولی به این نکته توجه داشته باشید که ممکنه این بازیکنان Crosshair خودشون رو عوض کنند و یا برای هر مپ از یک نشانه استفاده کنند. پیشنهاد میکنیم با امتحان کردن نشانه های مختلف، بهترین Crosshair خودتون رو پیدا کنید چون در بهتر شدن بازی و هدف گیری شما تاثیر زیادی دارد.

.هر گونه سوال و یا مشکلی در استفاده از کد ها داشتید حتما در قسمت کامنت ها از ما بپرسید

منبع : pcgamesn

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول
حساب کاربری من